Generalforsamling ESC 2022

1: Valg af referant: Lasse

2: Valg af dirigent: Carsten

3: Formandens beretning ved Michael: Udskudt til senere….Formand mangler.

4: Gennemgang af klubbens økonomi/regnskab: 2021
Spørgsmål vedr. vedtagne dækmaskiner fra Tonny: Hvor er de henne: Per: De er bestilt og på vej. Ønske om manualer til brug på væggen. Revisor: Keld godkender regnskab. Kasserer beretter, at økonomi er god, men kontingent er ikke opkrævet.

5: Valg af formand: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
Michael genopstiller og er genvalgt.

6: Valg af næstformand: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
Henrik Wieder genopstiller ikke. Lasse valgt.

7: Valg af kasserer: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
Jan og Per er valgt i samarbejde. Lasse genopstillede ikke grundet helbredsproblemer.

8: Valg af revisorer: Send din kandidatur til Lasse i god tid.
Der blev valgt 1 reviseror: Keld

9: Status på vores hjemmeside. Hvordan kører den? Planer fremover v. Keld
Hjemmeside fungerer fint, dog nogle udfordringer med datoer, der er indlagt. Dette skyldes fejl fra indlægsstiller. Keld har undersøgt muligheder for advis ved nye oplæg. Små forbedringer laves løbende.

10: Hvordan organiserer vi klubben i forhold til de 3 oprindelige klubber og interesseområder: evaluering foreløbig.
Integration går fremad, gerne flere medlemmer. God integration. Forslag om fælles arrangement: Carsten og Rasmus tænker over mulighederne i det og kommer med forslag.

11: Rengøring, status.
Rengøring: Fantastisk indsats. Lige nu sker rengøring ca. hver 3. måned, men intensiveres nok i vinterperioden grundet mere snavs udefra.

12: Klubmesterskab: Evaluering på forårssæsonen i de forskellige mesterskaber. Hvordan skal vores sæson ligge? Kalenderåret eller sommer til sommer. Dette kan også have indflydelse på, hvornår klubbens generalforsamling skal ligge. I den gamle ØMR-klub havde vi sommer til sommer-sæson, hvorfor det her var hensigtsmæssigt at generalforsamling lå i juni (hvorfor der er indkaldt til denne, da vi ikke har vedtaget at ændre det), men vedtægterne åbner faktisk mulighed for, at den kan ligge så sent som i november.
Digitalafd.: endnu ikke mesterskab: Analog 32afd: Vi kører hver anden mandag skiftevis på Wynn’s og Targa Florio med Revo Slot, GT/LMP 32 og en challengeklasse, 2 løb pr. aften. Dette har fungeret fint. Mandagsafd. Har kørt halvsæson med Mini Saloon på 3 baner (Targa Florio højre om, Targa Florio venstre om og Wynn’s, og med 3 klasser, 3 løb pr. aften: Stor klasse: Ford Escort, Alfa Romeo mfl., Lille klasse: Mini, Simca 1000 mfl. & Klubklassen med 4 klubbiler. Har kørt rigtig fint. Vi vedtog, at vi i Juli holder sommerferie fra mesterskaberne. Nøgleholdere skriver sig på på hjemmesiden med datoer hvor de vil åbne.

Det blev også vedtaget, at sæsonen fremover skal følge kalenderåret og generalforsamling skal ligge i januar, næste gang i januar 2023.

Det blev dog vedtaget, at vi kører halvårssæsoner, så der kåres både en sommer mester og en vinter mester, så en sæson ikke bliver for lang, hvis en person f.eks. hurtigt har lagt sig uhenteligt i spidsen. Klubmestre skal op på lasergraveret tavle i klubben.

13: Fremtidens projekter i klubben. Vi har fortsat midler til at bygge en træbane til erstatning for ØMR’s gamle træbane Vanwall, som ikke kunne tage med os. Vanwall var en 4-sporet træbane på knap 20 meter, som vi kørte såvel med skumdæk som med gummidæk. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt at behandle banen med klister. Behandler vi ikke træbanen med klister, som vi har valgt ikke at gøre med Targa Florio, har det nogle fordele og ulemper

Fordele: Vi kører kun med gummidæk på banen, og derfor bliver der opbygget et gummilag i banen, der giver et udmærket greb. De biler, vi kører med, der har gummidæk, kører uden væsentlige ændringer godt på såvel Targa Florio som Wynn’s. Vi sparer en del rengøringsarbejde af gummidæk mv., når de ikke efter et løb er mere eller mindre smurt ind i klister. Alt i alt vel væsentlige fordele.

Ulemper: Mange af træbanerne i de andre klubber er netop behandlet med klister, og flere af os , der kører med i serier, der besøger baner rundt om på Sjælland, oplever at vi har vanskeligt ved at sætte bilerne rigtigt op, fordi vi ikke har en bane med sammenlignelige forhold, vi kan træne på og sætte biler op på. Dette gælder i særdeleshed biler, der i serierne kører med skumdæk. Forsøger vi at teste skumdækbilerne på Targa Florio, giver det ikke mening, for de har tæt på 0 greb, og samtidig gør kørslen med skumdæk Targa Florio skøjteglat for biler med gummidæk. Dette giver en klar konkurrenceulempe for klubbens medlemmer.

Endelig har flere af os biler, der i tilhørende serier kører med skumdæk, lige som vi fra den Gamle ØMR-klub har 6 fine Mini Z klubbiler, der også er forsynet med skumdæk.

Oprindeligt, da den gamle ØMR-klub forhandlede med Egedal kommune om en ny bane, fik vi bevilget, at der i vores nye lokale for de midler skulle bygges en ny træbane med samme egenskaber som Vanwall:

4-sporet træbane på knap 20 meter med klisterbehandling, så det er muligt at køre med skumdæk såvel som gummidæk ved de givne forudsætninger. Til trods for flere nye baner i klubben og et noget andet set-up, ændrer det vel ikke ved, at dette var forudsætningerne for den bevilling, vi fik fra Egedal kommune. Et par stykker fra den gamle ØMR-klub har bebudet, at de vil komme med nogle forslag til en kompakt bane, der ikke ændrer forudsætningerne for klubbens andre baner.
4 sporet bane med klister som ovenfor beskrevet blev vedtaget, mål ca. 3.5 X 7 meter op ad bagvæggen bag digitalbanen. Michael og Keld arbejder videre med design og videre forløb.

14: Fastsættelse af kontingent: Der er vel ikke så meget at tale om her?
Kontingent fortsat 500, opkræves hurtigst muligt for 2022. Derefter inden generalforsamling i januar. Mht. foreningsbankkonto mv. undersøges muligheder for billigste måde. Kasserergruppe undersøger.

15: Integration af de 3 klubber, der udgør den nye klub. Herunder klubaftener evaluering.
Er uddebateret.

16: Kan vi finde et par nye medlemmer et sted? Hvordan vil vi fortælle at vi er her? Vi har hjemmeside, men hvad ellers?
Tonni har forsøgt sig med Facebook Egedal, med begrænset held, men dog interesse. Forslag om hustandsomdeling i Stenløse lokalområde, oprettelse af folder. Keld og Carsten kigger på oplæg til folder. Lasse tager kontakt til Egedal news mht. artikel efter sommer. Vi kan stille op med bane i Egedal centret, næste gang Egedal by night. Lasse kontakter Egedal by night/center. 6X 4,5 og 3X4,5.

17: Evt.
Lasse holder sommerfest 1 eller 2 gange i august, program følger.

No responses yet

Skriv et svar