P-plads på vestsiden af skolen

Åbningstider:

Mandage fra kl. 18.00 – vi færdige, vi kører løb med start kl. 19.30 primært med 1/24 Mini Saloon biler men vi kører på alle 4 spors baner.

Torsdage fra kl. 18.00 – vi er færdige.
Der køres Digital på digital banen samt analog 1/32 på alle 4 spors baner.

Klubben afholder også løb i weekender, både invitationsløb og løb i diverse løbsserier med andre klubber.
Klubbens medlemmer deltager desuden i løb og løbsserier der afholdes i andre klubber, ligesom flere af klubbens medlemmer rejser også til udlandet for at køre internationalt. 

Har du lyst til at besøge klubben eller blive medlem og deltage i vores aktiviteter er du meget velkommen, klubben er åben for alle, dog har unge under 18 år kun adgang sammen med forældre/værge.
Vi er pr. julen 2021 mere end 20 aktive medlemmer fordelt ligeligt med baggrund i hver af de 3 gamle klubber. Desuden er der nogle passive medlemmer.

Vi har rundet 30 aktive medlemmer foråret 2024.Historie – Egedal Slotcar Club – ESC

Vi er en klub beliggende på Lærkeskolen i Stenløse, lokalerne har vi fået ultimo 2020. Klubben har sine rødder i ØMR som holdt til i Ølstykke på Toftegårdsskolen, men da den skulle rives ned fik ØMR tilbudt disse nye og større lokaler, allerede inden havde ØMR haft kontakt til Racefun fra Albertslund og de havde sammen aftalt at slå sig sammen og dermed råde over endnu flere baner.
Targa Florio banen blev sat op i foråret 2021 og var køreklar da der blev lukket op igen efter nedlukningen.
Como banen den lille træbane var også klar.
Wynn’s Scalextric banen blev bygget op i efteråret og var køreklar primo November 2021.
Senere i November fik vi en henvendelse fra Meterrace fra Skovlunde, de skulle også ud og finde nye lokaler, og valgte at melde sig ind i ESC.
De medbringer en Digital scalextric bane, så vi må sige vi spænder bredt inden for slotcar racing.

Klubben ESC er godt i gang, der er fuld aktivitet hver mandag og hver torsdag, nye medlemmer kommer til og i takt med det bliver vi mere og mere en klub.

Efteråret 2023, Så fik vi den nye træbane op og køre, Oak Valley er den døbt, 4 spor 25 meter og kan køres begge veje.
 

ØMR -historien

Ølstykke Mini Race er var en Slotcar klub, som blev stiftet d. 18/10-00 med det formål at køre minirace og have et godt kammeratskab.

Klubben lå de første 20 år i kælderen på Toftehøjskolen. En Scalectrix bane var omdrejningspunktet i klubben igennem hele perioden. Den blev løbende ombygget og har haft mange sjove udlæg.
Senere blev der bygget en lille 4-sporet træbane, Kjeld’s Corner, som Kjeld S var hovedhåndværker bag.

Senere overtog klubben en ældre 4 sporet træbane, Vanwall, der har haft flere hjem siden Martin Borch byggede den, som en af de første modeltræbaner i Danmark. På grund af træets tilstand kunne den desværre ikke flyttes med til Stenløse.

Racefun – historien

Racefun startede i Rødovre i 2006 da Gorm og Keld valgte at åbne et event center, Carsten blev indblandet da han som programmør blev overtalt til at lave det ultimative tidstagnings system, LapMaster som i dag bruges over hele verden.
Event centret startede op og samtidigt blev der stiftet en privat klub som kunne udnytte banerne i event centret.
Det blev udelukkende kørsel i skala 1/24. i klubben på de 2 stk. 8 spors træbaner. Desuden havde vi en 4 spors Scalextric der dog kun blev brugt til udlejning.

I 2010 flyttede klubben til Albertslund og Gorm valgte andre græsgange. De 2 gamle 8 spors baner blev kasseret og en ny 8 spors kom til.

I 2014 byggede Keld så Targa Florio som i dag står i ESC, og senere kom endnu en lille 2 spors træbane Como.


Meterrace – historien

Meterrace startede på Meterbuen i Skovlunde, senere flyttede den til Literbuen lige i nærheden stadig i lejede lokaler, men da udlejer fandt en virksomhed der ville leje det hele, måtte klubben finde nye græsgange.

Valget faldt på ESC, først som en forsøgsordning, så baner og udstyr stadig var privat ejet, men nu som en fuldt integreret del af klubben.Medlemmer


Der er ca. 30+ medlemmer i klubben, som ny eller som gæst har du behov for at kende nogle af dem:

Michael Olsen – Formand

Baneansvarlig:

Wynn’s – Lasse Ibsen –

Targa Florio – Keld Høfler – Webmaster 

Oak Valley – Keld Høfler

Digitalbanen – Per Nielsen – Kassér


På medlemssiden kan du som medlem finde email og telefon nr. på de medlemmer der ønsker at dele deres info.


Indmeldese kan ske ved hendvendelse til et medlem af bestyrelsen. 

Kontigentet er pr. 2024 fastsat et kontigent på 500 kr. helårligt.


General forsamling


Holdes 1 gang årligt, der kan på medlemssiden læses referat mm.

 Vedtægter

Nye vedtægter vedtages på næste generalforsamling.

ESCs klub vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted:

Forenings navn er Egedal Slotcar Club (ESC).
Den har hjemme i Egedal Kommune.

§ 2 Formål:

Dens formål er at drive modelracerbane.

§ 3 Medlemskreds:

Stk.1. Forening er åben for alle der har interesse for modelracerbane.

Stk.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til Formanden eller Kassereren. Medlemskabet er først Gyldigt når medlemmet er godkendt af bestyrelsen og har betalt kontingent for første år.

§ 4 Generalforsamling:

Stk.1.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2.Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne. eller ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk.3 Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betale forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasser

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6.Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7.Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden eller prioriteringsmetoden.

§5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk.1.Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om de over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2.Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1.Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en et års periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.

Stk.2.Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.4.Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5.Formanden og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.6.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1.Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2.Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3.Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4.Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1.Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2.Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1.Disse vedtægter skal kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordnen.

Stk.2.Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning

Stk.1.Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2.Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11 Datering

Stk.1.Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ————-2000 og senest ændret på den ordinære / ekstra ordinære generalforsamling den ——2001.

§ 12Kontingentet Fastsættes på den årlige generalforsamling.
Det er pr. 2022 fastsat et kontigent på 500 kr. helårligt.

Beløbet skal indsættes på foreningens konto 9570 13497389
og du skal anføre navn på den eller dem kontigentet vedrører.